Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực > Vận tải > Tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng đầu phương tiện, hợp đồng vận chuyển, theo từng chuyến

Tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng đầu phương tiện, hợp đồng vận chuyển, theo từng chuyến


1. Tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo từng đầu phương tiện
Trên MISA SME.NET, việc tính giá thành theo đầu phương tiện được thực hiện qua 5 bước sau:
  • Bước 1: Khai báo các đầu phương tiện được sử dụng để tính giá thành
  • Bước 2: Xác định kỳ tính giá thành
  • Bước 3: Tập hợp chi phí để tính giá thành theo từng đầu phương tiện
  • Bước 4: Kết chuyển chi phí để tính giá thành cho từng đầu phương tiện 
  • Bước 5: Nghiệm thu theo từng đầu phương tiện.
Hướng dẫn chi tiết từng bước, tham khảo tại đây.

2. Tính giá thành dịch vụ vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển, theo từng chuyến
Trên MISA SME.NET, việc tính giá thành theo hợp đồng vận chuyển, theo từng chuyển được thực hiện qua 5 bước sau:
  • Bước 1: Khai báo hợp đồng vận chuyển, chuyến vận chuyển được sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành
  • Bước 2: Xác định kỳ tính giá thành
  • Bước 3: Tập hợp chi phí để tính giá trị của hợp đồng
  • Bước 4: Kết chuyển chi phí để tính giá vốn cho hợp đồng 
  • Bước 5: Nghiệm thu hợp đồng
Hướng dẫn chi tiết từng bước, tham khảo tại đây.


Xem thêm