Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực > Vận tải > Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng phương tiện vận chuyển

Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng phương tiện vận chuyển


Việc quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng vận chuyển được thực hiện thông qua các nội dung sau:
1. Khai báo Phương tiện vận chuyển là công trình

2. Ghi nhận chi phí liên quan đến phương tiện vận chuyển

3. Ghi nhận doanh thu theo Phương tiện vận chuyển

4. Thu, chi tiền liên quan đến Phương tiện vận chuyển

5. Xem báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo Phương tiện vận chuyển


Xem thêm