Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực > Vận tải > Quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe

Quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe


Việc quản lý công nợ tạm ứng theo từng lái xe, phụ xe được thực hiện thông qua các nội dung sau:
1. Chi tạm ứng cho lái xe, phụ xe

2. Quyết toán tạm ứng cho lái xe, phụ xe

3. Thu hoàn ứng, chi bổ sung cho lái xe, phụ xe

4. Xem báo cáo tổng hợp công nợ theo từng lái xe, phụ xeXem thêm