Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực > Vận tải > Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí

Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí


Việc thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí được thực hiện thông qua các nội dung sau:
1. Thiết lập các khoản mục chi phí là tiền xăng, phí cầu đường...

2. Ghi nhận các khoản chi phí tiền xăng, phí cầu đường... phát sinh

3. Xem báo cáo thống kê theo khoản mục chiXem thêm