Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực > Vận tải > Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng vận chuyển

Xác định lãi lỗ dịch vụ vận chuyển theo từng hợp đồng vận chuyển


Việc quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng vận chuyển được thực hiện thông qua các nội dung sau:
1. Khai báo Hợp đồng vận chuyển

2. Ghi nhận chi phí thực hiện Hợp đồng vận chuyển

3. Ghi nhận doanh thu theo Hợp đồng vận chuyển

4. Thu, chi tiền liên quan đến Hợp đồng vận chuyển

5. Xem báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo Hợp đồng vận chuyển


Xem thêm