Bán hàng theo nhân viên

Việc quản lý bán hàng theo nhân viên được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo nhân viên bán hàng

2. Ghi nhận doanh số bán hàng cho nhân viên

Khi lập chứng từ bán hàng, Chọn thông tin Nhân viên bán hàng đã khai báo ở bước 1

3. Xem báo cáo bán hàng theo nhân viên

Cập nhật 13 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan