Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)

Trên MISA SME.NET, việc mua hàng nhập khẩu hạch toán theo ngoại tệ được thực hiện thông qua các nội dung sau:

Bước 1: Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu bằng ngoại tệ

Thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp:

Bước 2: Xử lý chênh lệch, tỷ giá xuất quỹ

Bước 3: Đánh giá lại ngoại tệ (thực hiện vào cuối kỳ kế toán)

Bước 4: Xem báo cáo thu, chi, tồn theo nguyên tệ

    • Mở báo cáo Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ (phân hệ Quỹ) hoặc Sổ tiền gửi ngân hàng (phân hệ Ngân hàng)
    • Khi thiết lập tham số báo cáo, chọn Loại tiền ngoại tệ.

    • Sau khi mở báo cáo, chọn Mẫu ngoại tệ để xem.

Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan