Chi phí dở dang cho Đối tượng tập hợp chi phí

Quản lý chi phí dở dang đầu kỳ cho các đối tượng tập hợp chi phí chi tiết theo khoản mục chi phí.

Trên tab Chi phí dở dang\Đối tượng tập hợp chi phí, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

Cập nhật 15 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan