Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho khoản chi phí chung cần phân bổ

Cho phép nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho từng hợp đồng đã phát sinh từ các kỳ kế toán trước.

Cách thao tác

Bước 1: Khai báo các khoản mục chi phí chung

  • Vào menu Danh mục\Khoản mục chi phí.
  • Nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

  • Khai báo thông tin thông tin về khoản mục chi phí, sau đó nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Bước 2: Nhập chi phí dở dang

  • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Chi phí dở dang.
  • Tích chọn mục Chi phí chung cần phân bổ.
  • Chọn chức năng Nhập chi phí trên thanh công cụ.

  • Nhập chi phí dở dang cho từng khoản mục chi phí cần phân bổ.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
Cập nhật 31 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan