Chi phí dở dang cho Đơn hàng

Quản lý chi phí dở dang đầu kỳ cho các đơn đặt hàng phát sinh từ kỳ kế toán trước.

Trên tab Chi phí dở dang\Đơn hàng, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

Cập nhật 5 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan