Chi phí dở dang cho Hợp đồng

Quản lý chi phí dở dang đầu kỳ cho các hợp đồng bán phát sinh từ kỳ kế toán trước.

Trên tab Chi phí dở dang\Hợp đồng, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

Cập nhật 5 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan