1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Làm thế nào khi không phát hành được hóa đơn do chứng thư số không được đăng ký trên tờ khai gần nhất hoặc đã bị đăng ký ngừng sử dụng?

Làm thế nào khi không phát hành được hóa đơn do chứng thư số không được đăng ký trên tờ khai gần nhất hoặc đã bị đăng ký ngừng sử dụng?

1. Biểu hiện

Khi phát hành hóa đơn điện tử, người dùng gặp lỗi không sử dụng được chứng thư số.

2. Hướng dẫn

Nếu đơn vị chưa lập tờ khai thay đổi thông tin chứng thư số sử dụng

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

4. Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ- HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, trừ trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận mẫu đăng ký thay đổi thông tin và Cơ quan Thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, trong trường hợp phát sinh việc gia hạn hoặc thay đổi chứng thư số mới, doanh nghiệp cần:

  1. Lập tờ khai đăng ký thay đổi thông tin chứng thư số sử dụng tại mục 5. Danh sách chứng thư số sử dụng và gửi đến CQT thông qua meInvoice Web. (Xem hướng dẫn tại đây)

  2. Sau đó, người dùng chờ thông báo của cơ quan thuế về việc chấp nhận tờ khai, hoặc kiểm tra tại mục Trạng thái trên danh sách tờ khai.

Nếu đơn vị đã lập tờ khai thay đổi thông tin chứng thư số sử dụng

Trong trường hợp đã lập tờ khai thay đổi thông tin chứng thư số sử dụng nhưng khi phát hành hóa đơn vẫn gặp thông báo trên, người dùng cần kiểm tra thông báo kết quả tờ khai cơ quan thuế trả về trong mục Trạng thái trên danh sách tờ khai tại meInvoice Web.

  • Nếu tờ khai chưa được CQT chấp nhận thì đơn vị tiếp tục chờ CQT chấp nhận. Lúc đó, tờ khai trên danh sách sẽ ở Trạng thái là CQT chấp nhận.

Cập nhật 13 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan