Lấy lại dữ liệu từ MISA meInvoice

1. Nội dung

Từ MISA SME 2022 – R23, người dùng có thể lấy lại dữ liệu các hóa đơn trước đó đã lấy về từ MISA meInvoice bị trùng/thiếu thông tin hàng hóa, hay hóa đơn bị lấy về nhiều lần, … để đảm bảo tính đúng đắn.

2. Hướng dẫn
  • Tại Bán hàng\Đề nghị ghi nhận doanh thu, chọn chức năng Lấy lại DL từ MISA meInvoice
  • Chọn kỳ lấy hóa đơn
  • Nhấn Đồng ý

  • Chương trình trả về đầy đủ toàn bộ dữ liệu hóa đơn lấy lại từ MISA meInvoice (Chỉ lấy về các hóa đơn chưa hạch toán trên SME).

 

Cập nhật 5 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan