1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Doanh nghiệp bán xăng dầu cho khách hàng sử dụng hóa đơn có đầy đủ mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn

Doanh nghiệp bán xăng dầu cho khách hàng sử dụng hóa đơn có đầy đủ mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn

Các doanh nghiệp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, sử dụng hóa đơn có đầy đủ mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn,thực hiện xuất hóa đơn xăng dầu và gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế theo các nghiệp vụ sau:

Bắt đầu sử dụng

1. Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

Lưu ý: Chọn phương thức chuyển dữ liệu là Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

2. Khởi tạo mẫu hóa đơn Xăng dầu – Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

Trong đó:

  • Lựa chọn phương thức Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.
  • Chọn loại Xăng dầu.

Lưu ý: Đối với mẫu hóa đơn cơ bản bán xăng dầu đang sử dụng trước đó, có thể sửa lại phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế theo phương thức chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn của loại hóa đơn Xăng dầu. Tuy nhiên, chỉ các hóa đơn phát hành sau thời điểm thay đổi phương thức chuyển dữ liệu mới được cập nhật theo phương thức mới vì vậy: Khi lập bảng tổng hợp xăng dầu cho kỳ dữ liệu bằng hoặc trước ngày thay đổi phương thức, kế toán nhập khẩu dữ liệu từ excel để gửi bảng tổng hợp dữ liệu cho cơ quan thuế. Xem chi tiết tại đây.

3. Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice.

4. Cập nhật mẫu hóa đơn đã khởi tạo từ meInvoice về MISA SME

5. Thiết lập Quản lý hóa đơn bán lẻ Xăng dầu

Các nghiệp vụ phát sinh

1. Lập hóa đơnPhát hành hóa đơn mẫu Xăng dầu thực hiện tương tự các mẫu hóa đơn thông thường.

2. Xử lý hóa đơn sai sót (nếu có)

Lưu ý: Với hóa đơn phát hành theo mẫu Xăng dầu – chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế, khi phát hiện có sai sót chỉ có thể điều chỉnh, không thể hủy hoặc lập hóa đơn thay thế.

3. Lập và gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đến CQT

Lưu ý: Cuối ngày, kế toán phải tự lập Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT – Mẫu 01/TH-HĐĐT gửi CQT.

 

Cập nhật 18 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan