Lập bảng kê sử dụng chứng từ thuế TNCN

1. Nội dung

Cho phép lập và gửi bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã sử dụng đến Cơ quan thuế

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

  • Kế toán phải được phân quyền với Bảng kê sử dụng chứng từ trong chức năng Nghiệp vụ\Thuế\Chứng từ khấu trừ thuế TNCN  trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)
  • Bảng kê sử dụng chứng từ được lập theo quý để doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.
  • Xem toàn bộ luồng nghiệp vụ chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN. Tại đây

Cách thực hiện:

1. Vào Thuế\Chứng từ khấu trừ thuế TNCN\Bảng kê sử dụng chứng từ, nhấn Thêm

2. Chọn kỳ bảng kê. Nhấn Đồng ý

3. Chương trình lấy lên tất cả các chứng từ ở trạng thái Đã phát hành và Đã hủy có ngày lập thuộc kỳ bảng kê.

4. Nhấn Cất

5. Khi In bảng kê, phần mềm cho phép người dùng xuất khẩu file định dạng xml để nộp báo cáo hoặc nhập khẩu vào HTKK.

3. Lưu ý

Đối với Dữ liệu đa chi nhánh:

  • Trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập: Hệ thống luôn lập bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN riêng.
  • Trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc
    • Chi nhánh phụ thuộc có tích chọn “Kê khai thuế GTGT, TTĐB, TNCN riêng” được lập bảng kê riêng của chi nhánh. Các chi nhánh phụ thuộc không tích chọn “Kê khai thuế GTGT, TTĐB, TNCN riêng” thì không được lập bảng kê riêng.
    • Khi Tổng công ty lập bảng kê thì chương trình sẽ tổng hợp dữ liệu phát sinh tại Tổng công ty và dữ liệu của tất cả các chi nhánh phụ thuộc không tích chọn “Kê khai thuế GTGT, TTĐB, TNCN riêng”.

 

Cập nhật 31 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan