1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Xuất hóa đơn có chiết khấu thương mại theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Xuất hóa đơn có chiết khấu thương mại theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

1. Nội dung

Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, có áp dụng chiết khấu thương mại cho khách mua hàng theo quy định của pháp luật thì nội dung hóa đơn phải đảm bảo theo quy định sau:

 • Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.
 • Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau;
 • Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh theo quy định sau:
  • Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
  • Công văn 457/CTHN-TTHT được ban hành ngày 07/01/2022.
2. Hướng dẫn

Trường hợp 1: Chiết khấu thương mại theo từng lần mua

Các bước lập hóa đơn thực hiện như bình thường, người dùng lưu ý trên hóa đơn GTGT phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại.

 • Nhập trực tiếp Tỷ lệ chiết khấu (hoặc Tiền chiết khấu) cho từng mặt hàng.
 • Chương trình tự động tính Tiền thuế GTGTTổng tiền thanh toán theo tổng tiền chiết khấu.

 • Nhấn CấtPhát hành HĐĐT

Trường hợp 2: Chiết khấu thương mại căn cứ theo Số lượng, Doanh số

Số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp này có 2 tình huống:

Tình huống 1: Nếu tiền chiết khấu thương mại nhỏ hơn số tiền trên hóa đơn cuối cùng sẽ trừ số tiền chiết khấu đó vào hóa đơn cuối cùng (lập hóa đơn có thể hiện chiết khấu thương mại trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ cuối cùng).

Cách 1: Thêm dòng mặt hàng Chiết khấu thương mại trên giao diện lập hóa đơn chứng từ

Lưu ý:  Trước đó, đơn vị phải có sẵn mẫu hóa đơn chiết khấu hoặc sửa mẫu hóa đơn, thì khi In hóa đơn mới thể hiện nội dung khoản chiết khấu thương mại.

 • Tạo một mặt hàng là “Chiết khấu thương mại” có tính chất Chỉ là diễn giải trên Danh mục\Vật tư hàng hóa.

 • Khai báo thông tin chứng từ như bình thường. Kế toán thêm dòng mặt hàng “Chiết khấu thương mại” và nhập trực tiếp Số tiền chiết khấu
 • Chương trình tự động tính Tiền thuế GTGTTổng tiền thanh toán theo số tiền chiết khấu.

 • Nhấn CấtPhát hành HĐĐT

Cách 2: Lập hóa đơn có thể hiện chiết khấu thương mại trên hóa đơn bán HHDV cuối cùng

Lưu ý: Cách này chỉ áp dụng từ phiên bản MISA SME 2022 – R15 trở đi.

 • Thêm mới hóa đơn độc lập trên phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn

 • Đối với đơn vị lần đầu tiên xuất hóa đơn chiết khấu thương mại, người dùng cần Sửa mẫu trên tab Hàng tiền, tích chọn hiển thị cột Chiết khấu thương mại.

 • Khai báo thông tin hóa đơn như bình thường. Lưu ý:
  • Tích chọn ô Chiết khấu thương mại tại dòng chiết khấu và nhập số tiền chiết khấu vào cột Thành tiền 
  • Chọn Thuế suất tại dòng chiết khấu, tương ứng với thuế suất của HHDV áp dụng chương trình khuyến mại.

Lưu ý: Tổng thành tiền trước thuế GTGT theo từng thuế suất không được nhỏ hơn 0

 • Chương trình tự động tính Tổng tiền hàng, Tiền thuế GTGTTổng tiền thanh toán theo tổng tiền chiết khấu.

 • Nhấn Cất
 • Nhấn Xem hóa đơn để kiểm tra lại nội dung, sau đó Phát hành HĐĐT.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp sử dụng mẫu hóa đơn NĐ123 chuyển đổi từ mẫu theo NĐ51, đã khởi tạo trên MISA SME từ trước đó, người dùng cần sửa mẫu để trên hóa đơn thể hiện chính xác thông tin chiết khấu thương mại.

 • Khi người dùng lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn.
  • Số tiền chiết khấu tại cột Thành tiền trên hóa đơn sẽ được thể hiện rõ tại cột Tiền chiết khấu trên giao diện lập chứng từ.
  • Tiền thuế GTGT các khoản chiết khấu là giá trị âm.

Tình huống 2: Nếu tiền chiết khấu thương mại lớn hơn số tiền trên hóa đơn cuối cùng thì người bán lập hóa đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kê các hóa đơn trước đó (thực hiện theo Trường hợp 3).

Trường hợp 3: Chiết khấu thương mại theo Số lượng, Doanh số nhưng được thực hiện sau khi kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mại

Căn cứ theo nội dung Công văn 457/CTHN-TTHT được ban hành ngày 07/01/2022:

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào…theo quy định tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính”.

Cách 1: Lập hóa đơn điều chỉnh giảm là số tiền chiết khấu thương mại

Người bán lập hóa đơn điều chỉnh giảm như bình thường kèm bảng kê các hóa đơn được chiết khấu.

 • Trên hóa đơn điều chỉnh giảm, chọn 1 mặt hàng có tính chất “Chỉ là diễn giải”

 • Chỉnh sửa Tên hàng thành dòng diễn giải “Điều chỉnh giảm….”
 • Nhập số tiền chiết khấu (ghi giá trị âm)

 • Sau đó, nhấn Cất và phát hành hóa đơn như bình thường.

Cách 2: Lập hóa đơn chiết khấu thương mại

Lưu ý: Cách này chỉ áp dụng từ phiên bản MISA SME 2022 – R15 trở đi.

Chương trình cho phép người bán lập hóa đơn chiết khấu thương mại, chi tiết như sau:

 • Thêm mới hóa đơn độc lập trên phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn

 • Tích chọn Là hóa đơn chiết khấu
 • Khai báo nội dung dòng chiết khấu:
  • Chọn Thuế suất tương ứng với thuế suất của HHDV áp dụng chương trình khuyến mại.
  • Nhập số tiền chiết khấu tại cột Thành tiền.
 • Chương trình tự động tích chọn cố định ô Chiết khấu thương mại tại các dòng chiết khấu.

 • Nhấn CấtPhát hành HĐĐT.

 • Khi người dùng lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn.
  • Số tiền chiết khấu tại cột Thành tiền trên hóa đơn sẽ được thể hiện rõ tại cột Tiền chiết khấu trên giao diện lập chứng từ.
  • Tiền thuế GTGT các khoản chiết khấu là giá trị âm.

Lưu ý:

 • Chương trình chỉ hỗ trợ lập hóa đơn chiết khấu thương mại khi trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn tích chọn Sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123, Thông tư 78.
 • Từ MISA SME 2022 – R15, phần mềm đáp ứng lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn có chiết khấu thương mại tương tự như thao tác lập hóa đơn điều chỉnh theo NĐ123
  • Phần mềm bổ sung thêm tickbox Là hóa đơn chiết khấu trên form hóa đơn điều chỉnh.
  • Với hóa đơn điều chỉnh giá trị cho hóa đơn có tất cả các dòng hàng đều là chiết khấu thương mại, chương trình tự động chuyển Tổng tiền hàng, Tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán về giá trị dương, sau khi người dùng nhấn Cất.

 • Từ MISA SME 2022 – R20, chương trình đáp ứng:

  • Bổ sung cột “Hóa đơn chiết khấu” trên Danh sách hóa đơn giúp kế toán dễ dàng theo dõi, quản lý các hóa đơn là hóa đơn chiết khấu thương mại.

Cập nhật 16 Tháng Tám, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan