2.11. Thuế

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (nếu khai theo từng lần phát sinh)
2. Lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu khai theo từng lần phát sinh)

3. Lập tờ khai thuế tài nguyên (nếu khai theo từng lần phát sinh)
4. Hạch toán các loại thuế khác

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
2. Lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu
3. Lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT
4. Lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư
5. Lập tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt
6. Lập tờ khai thuế tài nguyên
7. Hạch toán thuế TNDN tạm tính
8. Hạch toán thuế TNCN tạm tính
9. Khấu trừ thuế GTGT

10. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
11. Lập báo cáo quản trị

 

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
2. Hạch toán chênh lệch thuế TNDN tạm tính so với quyết toán
3. Hạch toán chênh lệch thuế TNCN tạm tính so với quyết toán
4. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách

 

Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan