Tôi muốn hạch toán mua hàng xuất bán ngay thì làm thế nào?

Bạn thực hiện qua 2 bước sau:

Bước 1: Hạch toán ghi nhận hóa đơn mua hàng

Nợ TK 632: Trị giá hàng mua giao bán trực tiếp cho khách hàng (chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 1331: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng mua

Có TK 111, 112, 331…: Tổng giá thanh toán của số hàng mua giao bán trực tiếp

Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng hóa/ chọn Mua hàng trong nước không qua kho hoặc Mua hàng nhập khẩu không qua kho, chọn hình thức thanh toán tương ứng.

Nhập thông tin chi tiết, nhấn Cất.

Bước 2: Hạch toán ghi nhận doanh thu

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng số tiền phải thu của khách hàng

Có TK 33311: Thuế GTGT đầu ra của hàng đã bán

Có TK 5111: Doanh thu của số hàng đã bán.

  • Vào phân hệ Bán hàng/ Thêm chứng từ bán hàng
  • Chọn vào bánh răng cưa thiết lập, chọn Lập từ Mua hàng
  • Nhập số chứng từ mua hàng hoặc nhấn vào hình kính lúp để ra giao diện tìm kiếm => Chứng từ bán hàng sẽ kế thừa thông tin từ chứng từ mua hàng

  • Bỏ tích chọn Kiêm phiếu xuất kho
  •  Nhập thông tin chi tiết, nhấn Cất.

Cập nhật 12 Tháng Một, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan