1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Thuế
 6. Tôi nhận được hóa đơn đầu vào là hóa đơn điều chỉnh/thay thế thì hạch toán và kê khai như thế nào?

Tôi nhận được hóa đơn đầu vào là hóa đơn điều chỉnh/thay thế thì hạch toán và kê khai như thế nào?

Mô tả

Hóa đơn gốc đầu vào bị sai sót, người bán xuất hóa đơn thay thế hoặc điều chỉnh cho hóa đơn bị sai sót đó. Người mua nhận được hóa đơn hạch toán và kê khai trên phần mềm.

Hướng dẫn xử lý trên phần mềm

I. Nhận hóa đơn đầu vào là hóa đơn điều chỉnh

1. Hạch toán và kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng đầu vào

a. Hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng đầu vào

 • Đối với phần Hàng vẫn còn tồn thì hạch toán điều chỉnh tồn kho bằng thao tác Kiểm kê kho theo hướng dẫn tại đây    

Nợ TK 1561

Có TK 111, 112, 331

 • Đối với phần Hạch toán điều chỉnh tăng tiền thuế, trên Chứng từ Nghiệp vụ khác hạch toán trên tab Hạch toán và điền thông tin trên tab Thuế

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 331

 • Đối với phần Hàng đã bán thì hạch toán tăng giá vốn hàng bán trên Chứng từ nghiệp vụ khác trên tab Hạch toán và ghi thông tin thuế trên tab Thuế

Nợ TK 632

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 331

b. Kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng đầu vào

Hóa đơn điều chỉnh tăng tiền thuế GTGT:  Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại phát sinh hóa đơn đó, như hóa đơn GTGT mua vào bình thường (căn cứ vào ngày hóa đơn điều chỉnh).

 

2. Hạch toán và kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm đầu vào

a. Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm đầu vào

 • Trường hợp 1: Điều chỉnh giảm giá trị hàng còn tồn trong kho thì hạch toán Giảm giá trị hàng hóa trên Chứng từ Giảm giá hàng mua.

Nợ TK 111, 112, 331

Có TK 156

Có TK 1331

Lưu ý:

  • Trường hợp điều chỉnh giảm số lượng mà hàng còn tồn thì cũng áp dụng kiểm kê kho theo hướng dẫn tại đây.

Nợ TK 111, 112, 331

Có TK 156

  • Đối với phần Hạch toán điều chỉnh giảm tiền thuế, trên Chứng từ Nghiệp vụ khác hạch toán trên tab Hạch toán và điền thông tin trên tab Thuế

Nợ TK 111, 112, 331

Có TK 1331

 • Trường hợp 2: Điều chỉnh giảm mà hàng đã bán thì ghi Giảm giá vốn hàng bán trên tab Hạch toán của Chứng từ nghiệp vụ khác và điền thông tin thuế trên tab Thuế

Nợ TK 111, 112, 331

Có TK 632

Có TK 1331

b. Kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm đầu vào

Hóa đơn điều chỉnh giảm tiền thuế GTGT: Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại phát sinh hóa đơn đó. Kê khai số âm vào các chỉ tiêu trên tờ khai 01/GTGT hoặc trừ đi số tiền, tiền thuế trên hóa đơn điều chỉnh giảm.

Lưu ý: Những trường hợp phải tăng/giảm số tiền thuế GTGT phải nộp lên, Anh Chị nên tham khảo thêm hướng dẫn của Chi cục thuế quản lý của đơn vị.

II. Nhận hóa đơn đầu vào là hóa đơn thay thế

 

1. Hạch toán hóa đơn thay thế đầu vào
Trường hợp 1: Hóa đơn gốc và hóa đơn thay thế cùng kỳ kê khai thuế hoặc chưa kê khai thuế
 • Bước 1: Mở Chứng từ mua hàng của Hóa đơn gốc, bỏ ghi/ sửa, chọn mục “Không kèm hóa đơn”

 • Bước 2: Căn cứ vào thời điểm nhận hóa đơn thay thế, vào phân hệ Mua hàng, tại Tab “Nhận hóa đơn” để khai báo thông tin của hóa đơn thay thế theo hướng dẫn tại đây

Hạch toán: Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 331

Trường hợp 2: Hóa đơn gốc và hóa đơn thay thế khác kỳ kê khai
 • Bước 1: Hóa đơn đầu vào (gốc) giữ nguyên
 • Bước 2: Khi lập Tờ khai bổ sung giảm chỉ tiêu [23] [24] [25] thì khi cất tờ khai bổ sung sẽ có bước Hạch toán điều chỉnh, để hạch toán điều chỉnh giảm tiền thuế cho hóa đơn gốc:

Nợ TK 331

Có TK 1331/3331

 • Bước 3: Hạch toán tiền thuế GTGT trên chứng từ Nghiệp vụ khác cho hóa đơn thay thế:  

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 331

 • Lưu ý: Nếu hóa đơn thay thế làm tăng số lượng, đơn giá, thành tiền:
  • Đối với phần Hàng vẫn còn tồn trong kho thì hạch toán Kiểm kê kho theo hướng dẫn tại đây                                                                  
  • Đối với phần Hàng đã bán thì hạch toán tăng giá vốn hàng bán trên Chứng từ nghiệp vụ khác:

Nợ TK 632

Có TK 331,…

 • Nếu hóa đơn thay thế làm giảm số lượng, đơn giá, thành tiền:
  • Đối với Hàng vẫn còn tồn trong kho thì hạch toán Giảm giá trị trên Chứng từ Giảm giá hàng mua:

Nợ TK 331,..

Có TK 156

  • Đối với Hàng đã bán thì ghi Giảm giá vốn hàng bán trên Chứng từ nghiệp vụ khác:

Nợ TK 331,…

Có TK 632

2. Kê khai hóa đơn thay thế đầu vào
Trường hợp 1: Hóa đơn gốc và hóa đơn thay thế cùng kỳ kê khai thuế

Kê khai hóa đơn thay thế vào tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại phát sinh hóa đơn đó, như hóa đơn GTGT mua vào bình thường.

Trường hợp 2: Hóa đơn gốc và hóa đơn thay thế khác kỳ kê khai

Ví dụ: Quý I/2022 nhận Hóa đơn mua vào số 01. Quý III/2022 Nhà cung cấp Hủy hóa đơn số 01 và xuất hóa đơn thay thế số 08.

Cách kê khai:

Bước 1: Lập tờ khai bổ sung Quý I/2022.

 • Tại các chỉ tiêu số [23] [24] [25]: gõ lại số tiền đã trừ đi hóa đơn đầu vào số 01 bị hủy.

Bước 2: Lập tờ khai lần đầu của Quý III/2022: kê khai lên Hóa đơn thay thế 08 vào Bảng kê mua vào (xem như là một hóa đơn đầu vào bình thường)

Bước 3: Trên tờ khai lần đầu của Quý III/2022, sẽ có thể xảy ra 01 trong 03 tình huống như sau:

Tình huống 1: Nếu sau khi lập tờ khai bổ sung Quý I/2022,  không phát sinh thêm tiền thuế phải nộp (Số giảm đi của hóa đơn gốc < số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau) Chỉ ảnh hưởng số thuế được khấu trừ  thì kê vào chỉ tiêu số [37] Điều chỉnh giảm.

Tình huống 2: Nếu sau khi lập tờ khai bổ sung Quý I/2022, làm giảm tiền thuế khấu trừ chuyển sang kỳ sau, đồng thời phát sinh tiền thuế phải nộp (Số thuế khấu trừ chuyển kỳ sau < số giảm đi của hóa đơn gốc) Thì lúc này sẽ phải nộp thuế GTGT phát sinh của Quý 1, tiền chậm nộp (nếu có) và điều chỉnh vào chỉ tiêu số [37] Điều chỉnh giảm.

Tình huống 3: Nếu sau khi lập tờ khai bổ sung Quý I/2022, Tờ khai Quý 1 không có thuế khấu trừ chuyển kỳ sau Tờ khai bổ sung làm tăng toàn bộ số thuế phải nộp ⇒ Lúc này chỉ nộp thuế GTGT, tiền chậm nộp (nếu có). Không kê vào chỉ tiêu số [37].

Cập nhật 30 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan