1. Trang chủ
  2. nhập tồn kho đầu kỳ nhưng trên bảng cân đối không có số dư