9.6. Hợp đồng

1. Lập hợp đồng bán

2.Theo dõi hợp đồng bán

2.1. Theo dõi tình hình chi theo hợp đồng

2.2. Theo dõi tình hình thu theo hợp đồng

2.3. Theo dõi hợp đồng theo từng đợt thanh toán

2.4. Theo dõi tình trạng ghi doanh số của hợp đồng

2.5. Theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồng

2.6. Sinh hóa đơn bán hàng từ hợp đồng

3. Tiện ích Lập nhanh hợp đồng bán.

4. Báo cáo hợp đồng

5. Dashboard phân tích hợp đồng bán (Tính năng đang phát triển)

XEM CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY, THÁNG/QUÝ CỦA NGHIỆP VỤ HỢP ĐỒNG

Cập nhật 16 Tháng Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan