Theo dõi hợp đồng bán

1. Nội dung

Quản lý các tình trạng liên quan đến hợp đồng như: tình trạng thực hiện, tình trạng ghi doanh số,…

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Theo dõi tình hình thu/chi theo hợp đồng

  • Khai báo và theo dõi các khoản thực tế chi liên quan đến hợp đồng bán, xem tại đây.
  • Khai báo và theo dõi các khoản thu từ hợp đồng bán, xem tại đây.

2.2. Theo dõi tình trạng ghi doanh số của hợp đồng

2.3. Sinh hóa đơn bán hàng từ hợp đồng

Xem hướng dẫn tại đây.
Lưu ý: Khi lập chứng từ bán hàng cho hợp đồng, chương trình sẽ tự động cập nhật Giá trị đã xuất hóa đơn của hợp đồng theo giá trị hàng bán tương ứng

2.4. Theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồng

Xem hướng dẫn tại đây

 

Cập nhật 13 Tháng Tám, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan