1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hợp đồng
  6. Chọn chứng từ thu theo từng đợt thanh toán hợp đồng bán

Chọn chứng từ thu theo từng đợt thanh toán hợp đồng bán

1. Nội dung

Cho phép chọn một hoặc nhiều chứng từ thu tương ứng với các khoản thu được từ hợp đồng bán theo từng đợt thanh toán.

2. Hướng dẫn
  • Khi khai báo tab Điều khoản thanh toán, tại cột Chọn chứng từ, nhấn Chọn
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ.
  • Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn 1 hoặc nhiều chứng từ thu cần tham chiếu. Nhấn Đồng ý.

  • Chương trình tự động lấy số liệu lên cột Số đã thu, và tính toán Số còn phải thu tương ứng với từng đợt thanh toán.

Cập nhật 14 Tháng Mười Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan