Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

  • Cho phép xem nhanh số dư công nợ thực tế phải thu đã quá hạn hoặc sắp đến hạn của khách hàng
  • Để thiết lập điều kiện hiển thị danh sách công nợ phải thu quá hạn/sắp đến hạn thực hiện như sau:
    • Nhấn biểu tượng 
    • Chọn Chi nhánh cần xem thông tin
    • Tích chọn loại công nợ phải thu cần xem là Công nợ quá hạn hoặc Công nợ sắp đến hạn
    • Nhập số ngày quá hạn/trước hạn cần xem. Nhấn Đồng ý.


Xem thêm