Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

  • Cho phép xem nhanh số dư công nợ thực tế phải trả nhà cung cấp đã quá hạn hoặc sắp đến hạn

 

  • Để thiết lập điều kiện hiển thị danh sách công nợ phải trả quá hạn/sắp đến hạn thực hiện như sau:
    • Nhấn biểu tượng
    • Chọn chi nhánh cần xem thông tin
    • Tích chọn loại công nợ phải trả cần xem là Công nợ quá hạn hoặc Công nợ sắp đến hạn
    • Nhập số ngày quá hạn/trước hạn cần xem. Nhấn Đồng ý.


Xem thêm