Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xem nhanh số dư công nợ còn phải thu thực tế của từng khách hàng

 

  • Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh, nhấn biểu tượng :
    • Chọn chi nhánh muốn xem số liệu bằng cách nhấn chuột vào mũi tên bên phải mục Chi nhánh
    • Nhấn Đồng ý để xem số liệu tổng hợp theo các điều kiện vừa thiết lập
  • Để Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình báo cáo nhanh Phải thu khách hàng, nhấn chuột phải trên màn hình báo cáo và chọn Phóng to/Thu nhỏ


Xem thêm