Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xem danh sách vật tư hàng hóa theo số lượng tồn tối thiểu

  • Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh, nhấn biểu tượng :
    • Chọn chi nhánh có liên quan
    • Khi tích chọn Số lượng tồn < Số lượng tồn tối thiểu: Hiển thị VTHH mà có số lượng tồn ở từng kho < Số lượng tồn tối thiểu của VTHH đó
    • Khi tích chọn Số lượng tồn < hoặc = Số lượng tồn tối thiểu + với: Hiển thị VTHH mà có số lượng tồn ở từng kho < hoặc = Số lượng tồn tối thiểu của VTHH đó cộng với số liệu tự nhập vào
    • Nhấn Đồng ý để xem số liệu tổng hợp theo các điều kiện vừa thiết lập
  • Để Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình báo cáo nhanh Danh sách VTHH theo số lượng tồn tối thiểu, nhấn chuột phải trên màn hình báo cáo và chọn Phóng to/Thu nhỏ


Xem thêm