1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Hóa đơn điện tử đã gửi người mua, phát hiện sai sót mã số thuế, số tiền, tiền thuế, quy cách hàng hóa chất lượng

Hóa đơn điện tử đã gửi người mua, phát hiện sai sót mã số thuế, số tiền, tiền thuế, quy cách hàng hóa chất lượng

Trường hợp hóa đơn điện tử đã gửi người mua, phát hiện sai sót về mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế…

Kế toán xử lý hóa đơn sai sót bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Lập hóa đơn điều chỉnh

Xem phim hướng dẫn

Bước 1: Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót

Bước 2: Lập thông báo Điều chỉnh hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế

Lưu ý: Tham khảo hướng dẫn tại đây để hóa đơn điều chỉnh sau khi phát hành không bị CQT trả về mã lỗi 20001 – Nội dung: “Thuế suất/Thành tiền không được bỏ trống khi tính chất khác ghi chú/diễn giải.”

Cách 2: Lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn sai sót

Lưu ý:

Trong trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập biên bản điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn sai sót, tham khảo thêm chi tiết:

Cập nhật 1 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan