Gộp nhà cung cấp

Cho phép gộp thông tin của nhiều nhà cung cấp thành một nhà cung cấp duy nhất.

Cách thao tác:

  • Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp

  • Chọn nhà cung cấp trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn chức năng Gộp.

  • Nhấn chức năng Chọn nhà cung cấp trên giao diện gộp nhà cung cấp.
  • Tích chọn nhà cung cấp sẽ được gộp thành, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Chọn xong nhà cung cấp, nhấn Gộp.
Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan