Hợp đồng

  1. Tôi muốn theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng thì làm thế nào?
  2. Tôi muốn ghi nhận doanh số cho từng hợp đồng bán trên phần mềm thì làm thế nào?
  3. Tôi muốn hủy doanh số đã ghi nhận của hợp đồng bán thì làm thế nào?
  4. Làm thế nào theo dõi các khoản thực thu của hợp đồng bán?
  5. Làm thế nào theo dõi các khoản thực chi của hợp đồng bán?
  6. Tôi muốn sinh hóa đơn bán hàng từ hợp đồng bán thì làm thế nào?
  7. Tôi muốn lập hợp đồng bán từ đơn đặt hàng thì làm thế nào?
Cập nhật 12 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan