Khai báo công trình

Quản lý các công trình phục vụ cho công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo công trình, theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ và công nợ theo từng công trình.

1. Vào menu Danh mục\Công trình\Công trình.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết về Công trình => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*):

  • Tích chọn Công trình => áp dụng với công trình có chứa nhiều hạng mục công trình, hoặc là một công trình độc lập.

  • Tích chọn Hạng mục công trìnhchọn công trình mà hạng mục thuộc vào => áp dụng với công trình là hạng mục của một công trình khác.

4. Nhấn Cất.Lưu ý:

  • Có thể Nhập khẩu hàng loạt Công trình từ file excel vào phần mềm. Xem tại đây.
  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin công trình đã khai báo.
  • Với các công trình không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan