Kết nối với AMIS Thuế TNCN

1. Nội dung

Cho phép kết nối với phần mềm AMIS Thuế TNCN.

Sau khi kết nối thành công, đơn vị có thể thực hiện được các chức năng tại phân hệ Thuế/tab Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

 • Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối Internet.
 • Kế toán phải được phân quyền trong chức năng Nghiệp vụ\Thuế\Chứng từ khấu trừ thuế TNCN  trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)
 • Trước khi kết nối phần mềm với AMIS Thuế TNCN, người dùng cần hoàn thiện các bước đăng ký sử dụngkhởi tạo mẫu số, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
 • Trước khi kết nối người dùng cần thiết lập kết nối trên AMIS thuế TNCN. Sau đó sao chép lại mã kết nối cùng với khóa bí mật để tiếp tục Kết nối Amis thuế TNCN với MISA SME.

 • Xem toàn bộ luồng nghiệp vụ chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN. Tại đây

Thiết lập kết nối tại Tổng công ty và các chi nhánh phụ thuộc

1. Vào phân hệ Thuế\Chứng từ khấu trừ thuế TNCN\Kết nối với AMIS Thuế TNCN, nhập mã kết nối và khóa bí mật lấy từ AMIS Thuế TNCN

2. Nhấn Đăng nhập

3. Trên giao diện Thiết lập kết nối, người dùng tiếp tục thực hiện như sau:

 • Bước 2: Chọn đơn vị trên AMIS Thuế TNCN để kết nối với các chi nhánh vừa chọn.
  • Nếu tích Chọn 1 đơn vị kết nối cho tất cả các chi nhánh: Trong trường hợp tất cả các chi nhánh đều phát hành chứng từ thuế TNCN cùng chung MST.
   1. Người dùng chọn 1 đơn vị trong Danh sách các đơn vị trên AMIS Thuế TNCN
   2. Chương trình sẽ ngầm định kết nối với tất cả các chi nhánh đã chọn tại bước 1 với đơn vị chọn tại bước này.

  • Nếu tích chọn Mỗi chi nhánh kết nối với 1 đơn vị khác nhau: Trong trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc kê khai thuế TNCN riêng, sử dụng MST riêng để lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Lưu ý:

  • Đơn vị trên AMIS Thuế TNCN phải có cùng mã số thuế với mã số thuế chi nhánh đã khai báo trên Danh mục\Cơ cấu tổ chức.
  • Sau khi kết nối thành công tại Tổng công ty, khi làm việc tại các chi nhánh kết nối ở Bước 1, người dùng không cần thiết lập lại kết nối.
 • Nhấn Đồng ý

Thiết lập kết nối tại Công ty (không có chi nhánh phụ thuộc) hoặc tại Chi nhánh hạch toán độc lập

1. Vào phân hệ Thuế\Chứng từ khấu trừ thuế TNCN\Kết nối với AMIS Thuế TNCN, nhập mã kết nối và khóa bí mật lấy từ AMIS Thuế TNCN

2. Nhấn Đăng nhập.

3. Trên giao diện Thiết lập kết nối, chọn 1 đơn vị trên AMIS Thuế TNCN để kết nối với chi nhánh đang làm việc.

Lưu ý: Đơn vị trên AMIS Thuế TNCN phải có cùng mã số thuế với mã số thuế chi nhánh đã khai báo trên Danh mục\Cơ cấu tổ chức.

4. Nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 31 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan