Xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm MISA SME.NET

1. Nội dung

Cho phép Khách hàng xác nhận và xem lại lịch sử xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm MISA SME.NET làm căn cứ xác định trách nhiệm, quyền hạn giữa MISA và Khách hàng.

2. Hướng dẫn

Xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm

Trường hợp 1: Xác nhận khi kích hoạt GPSD

1. Sau mỗi lần kích hoạt GPSD, chương trình sẽ yêu cầu xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm.

2. Đọc kỹ thỏa thuận và tích chọn Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng phần mềm.

3. Nhấn Xác nhận.

Trường hợp 2: Xác nhận khi có phiên bản mới của thỏa thuận sử dụng

1. Mỗi khi MISA cập nhật thông tin trên thỏa thuận sử dụng, Khách hàng cần thực hiện xác nhận lại thỏa thuận sử dụng ngay sau khi đăng nhập vào phần mềm.

2. Có thể nhấn Xem đầy đủ thỏa thuận để xem lại toàn bộ thỏa thuận (nếu cần).

3. Tích chọn Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng phần mềm.

4. Nhấn Xác nhận.

Xem lại lịch sử xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm

1. Vào menu Trợ giúp\Giới thiệu.

2. Nhấn Thỏa thuận quyền sử dụng để xem toàn bộ lịch sử xác nhận thỏa thuận.

Cập nhật 3 Tháng Mười Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan