4. Doanh thu, chi phí

  1. Tôi muốn xem chi tiết chênh lệch giữa giá bán và giá vốn thì làm thế nào?
  2. Làm thế nào khi số liệu giá vốn trên sổ chi tiết bán hàng không khớp với tài khoản 632 trên sổ chi tiết tài khoản?
  3. Làm thế nào khi xem tổng doanh thu trên báo cáo Tổng hợp bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng lệch với phát sinh Có TK511 trên Sổ cái?
  4. Làm thế nào khi giá vốn trên báo cáo tổng hợp bán hàng và sổ chi tiết bán hàng lên không khớp nhau?
  5. Tôi muốn theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng thì làm thế nào?
  6. Tôi muốn theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng công trình thì làm thế nào?
Cập nhật 16 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan