1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
  5. Câu hỏi thường gặp Khác
  6. Đánh lại số chứng từ báo không thành công, số chứng từ đã tồn tại thì làm thế nào?

Đánh lại số chứng từ báo không thành công, số chứng từ đã tồn tại thì làm thế nào?

1. Vấn đề

Khi đánh lại số chứng từ, phần mềm báo không thành công, số chứng từ đã tồn tại.

2. Nguyên nhân

  • Do đã tồn tại Số chứng từ đó, nhưng nằm ngoài thời gian chọn để Đánh lại số chứng từ.
  • Ví dụ: Bạn chọn loại Xuất kho, từ 01/10/2023 đến 31/10/2023 để đánh lại bắt đầu từ số XK001. Tuy nhiên, số XK001 đã có nhưng đang ở khoảng thời gian khác (không thuộc phạm vi tháng 10/ 2023) nên sẽ báo đã tồn tại.

3. Giải pháp

Trường hợp 1: Dữ liệu tách từng năm (mỗi năm 1 tên dữ liệu riêng)

Mở rộng Khoảng thời gian đánh lại số chứng từ để kiểm tra, nên đánh lại số chứng từ theo 1 năm để số liệu liên tục, không bị trùng số chứng từ giữa các tháng với nhau.

Trường hợp 2: Dữ liệu các năm làm chung

Đánh lại số chứng từ theo 1 năm tài chính, ký hiệu thêm phần hậu tố của số chứng từ để phân biệt số chứng từ giữa các năm tài chính.

 

Cập nhật 30 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan