Gộp vật tư hàng hóa

Cho phép gộp thông tin của nhiều VTHH thành một VTHH duy nhất.

Cách thao tác:

  • Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa

  • Chọn VTHH trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn chức năng Gộp.

  • Nhấn chức năng Chọn VTHH trên giao diện gộp VTHH.
  • Tích chọn VTHH sẽ được gộp thành, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Chọn xong VTHH, nhấn Gộp.
Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan