Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

Sau khi khóa sổ kế toán, nếu muốn sửa đổi một chứng từ có ngày chứng từ nhỏ hơn ngày khóa sổ, cần thực hiện chức năng Bỏ khóa sổ kỳ kế toán.

Cách thao tác

  • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Bỏ khoá sổ kỳ kế toán.

  • Nhập ngày khóa sổ được đặt lại tại mục Đặt ngày khóa sổ về ngày.
  • Nhấn Thực hiện.
Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan