Nhập khẩu từ excel bảng kê PL 01-2/TTĐB/TT80

1. Nội dung

Cho phép người dùng nhập khẩu từ excel các chỉ tiêu trên bảng kê PL 01-2/TTĐB/TT80 trên tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Hướng dẫn

  • Trên giao diện nhập khẩu, nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu để lấy về file bảng mẫu mà chương trình hỗ trợ tạo sẵn. Sau đó, người dùng hoàn tất dữ liệu file cần nhập khẩu.

  • Tiếp đó, chọn 1 trong 2 phương thức nhập khẩu:
    • Thêm dữ liệu mới, xóa dữ liệu đã có: Khi nhập khẩu, chương trình sẽ xóa toàn bộ dữ liệu đã có của bảng chọn cần nhập khẩu. Sau đó nhập khẩu toàn bộ dữ liệu mới vào bảng kê.
    • Thêm dữ liệu vào dữ liệu đã cóKhi nhập khẩu, chương trình sẽ giữ nguyên các dòng đã có trên bảng kê cần nhập khẩu, đồng thời thêm các dòng mới vào liền dưới dòng cuối cùng của bảng.
  • Chọn Đường dẫn đến tệp dữ liệu và tích chọn bảng dữ liệu muốn nhập khẩu
  • Nhấn Thực hiện

  • Chương trình trả về dữ liệu trên bảng kê theo file vừa nhập khẩu

 

Cập nhật 14 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan