Quản lý hóa đơn

  1. Làm thế nào để phóng to, thu nhỏ khi xem mẫu hóa đơn đang khởi tạo?
  2. Làm thế nào để nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế?
  3. Làm thế nào để tuân thủ các quy định của cơ quan thuế về sử dụng hóa đơn trên phần mềm?
  4. Làm thế nào khi xóa hóa đơn không chọn được hóa đơn để xóa?
  5. Tôi muốn lập thông báo phát hành hóa đơn cho năm tài chính tiếp theo trong trường hợp Mẫu hóa đơn không thay đổi thì làm thế nào?
  6. Hủy hóa đơn với xóa hóa đơn khác nhau như thế nào?
  7. Làm thế nào để xuất khẩu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn ra Xml để nộp cơ quan thuế?
  8. Làm thế nào khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lên số lượng đã sử dụng trong kỳ không đúng?
Cập nhật 12 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan