1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Giá thành
  6. Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Giá thành

Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Giá thành

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Tính giá thành theo PP giản đơn
2. Tính giá thành theo PP hệ số, tỷ lệ
3. Tính giá thành theo Công trình/Vụ việc
4. Tính giá thành đơn hàng
5. Tính giá thành hợp đồng
6. Tập hợp chi phí trực tiếp
7. Tập hợp khoản giảm giá thành
8. Lập bảng tập hợp chi phí theo yếu tố chi phí
9. Lập bảng tập hợp chi phí theo khoản mục
10. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
11. Lập báo cáo quản trị

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách

Cập nhật 19 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan