Tìm và chọn nhanh thông tin khi khai báo

1. Nội dung

Cho phép tìm nhanh thông tin thông tin các danh mục, chứng từ trong quá trình nhập liệu trên phần mềm, giúp giảm thiểu thời gian và thao tác cho Kế toán.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Tìm nhanh và chọn một thông tin

Ví dụ 1: Tìm nhanh đối tượng nhân viên.
1. Nhấn vào biểu tượng mũi tên đối với thông tin cần tìm kiếm trên giao diện khai báo.
2. Nhấn vào biểu tượng ống nhòm (hoặc nhấn phím F3).

3. Tìm kiếm thông tin nhân viên.
4. Chọn nhân viên, sau đó nhấn Đồng ý.

Ví dụ 2: Tìm nhanh đối tượng khách hàng
1. Nhấn vào biểu tượng kính lúp.
2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm khách hàng. Nhấn Tìm kiếm.
3. Chọn khách hàng, sau đó nhấn Đồng ý.

2.2. Tìm nhanh và chọn nhiều thông tin cùng lúc

Ví dụ: Tìm nhanh đối tượng vật tư hàng hoá.
1. Nhấn vào biểu tượng mũi tên đối với thông tin cần tìm kiếm trên giao diện khai báo.
2. Nhấn vào biểu tượng ống nhóm (hoặc nhấn phím F3).

3. Tìm kiếm thông tin mã hàng.
4. Chọn mã hàng cần lấy, sau đó nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan