Tôi muốn nhập hoặc sửa số dư tài khoản đầu kỳ thì làm thế nào?

Khi xem bảng cân đối tài khoản nếu bạn thấy số dư đầu kỳ không đúng so với số dư cuối kỳ năm trước thì sửa lại như sau:

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản.

2. Chọn tài khoản cần nhập hoặc sửa số dư trên danh sách, sau đó chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.

3. Thực hiện nhập lại số dư đúng.

4. Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

Lưu ý:  Trường hợp cần phải Xoá số dư thì bạn chọn đến dòng của Tài khoản cần xóa\nhấp chuột phải tài khoản đó và chọn Xoá. 

Cập nhật 8 Tháng Một, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan