Tôi xuất hoá đơn sai (nhầm) thuế suất 8% thành 10% hoặc ngược lại thì xử lý thế nào?

Theo Công văn 4144/TCT-CS

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chnh hoặc thay thế thì người bán được lựa chọn để thông báo việc điều chỉnh cho tng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cui cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

  • Trường hợp xuất hoá đơn 8% nhưng xuất nhầm thành 10% thì lập Hóa đơn điều chỉnh GIẢM cho hóa đơn gốc và thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn gốc sai sót.

Ví dụ: Hoá đơn xuất đúng là 8%, số tiền 108.000

Nhưng xuất nhầm hoá đơn với thuế suất 10%, số tiền 110.000

=> Lập hoá đơn điều chỉnh GIẢM:

    • Chọn thuế suất: 8%
    • Nhập ÂM số tiền thuế chênh lệch: -2.000

  • Trường hợp xuất hoá đơn 10% nhưng xuất nhầm thành 8% thì lập Hóa đơn điều chỉnh TĂNG cho hóa đơn gốc và thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn gốc sai sót.

Ví dụ: Hoá đơn xuất đúng là 10%, số tiền 110.000

Nhưng xuất nhầm hoá đơn với thuế suất 8%, số tiền 108.000

=> Lập hoá đơn điều chỉnh TĂNG:

    • Chọn thuế suất: 10%
    • Nhập số tiền thuế chênh lệch: 2.000

Xem hướng dẫn cách lập hoá đơn điều chỉnh tại đây

Cập nhật 25 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan