1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

1. Nội dung

Cho phép khách hàng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua; phát hiện sai sót về:

 • Mã số thuế người mua
 • Số tiền ghi trên hoá đơn
 • Thuế suất, tiền thuế
 • Hàng hoá ghi trên hoá đơn không đúng quy cách, chất lượng…
2. Hướng dẫn
 • Chức năng Phát hành HĐ điện tử cho hóa đơn điều chỉnh chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối Internet.
 • Kế toán phải được phân quyền trên phân hệ Nghiệp vụ/Bán hàng/Xuất hóa đơn trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.
 • Trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, tích chọn Sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC

Bước 1: Lập thông báo sai sót gửi Cơ quan thuế (Nếu CQT yêu cầu)

Thực hiện lập thông báo Điều chỉnh hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế (Nếu CQT yêu cầu) theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót

1. Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Xuất hóa đơn. Nhấn Thêm\Hóa đơn điều chỉnh (hoặc nhấn chuột phải và chọn Hóa đơn điều chỉnh).

2. Chọn loại hóa đơn điều chỉnh.

3. Chọn hóa đơn được điều chỉnh

 • Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.

 • Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
 • Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh
 • Tích chọn Kế thừa thông tin từ hóa đơn bị điều chỉnh: Chương trình tự động chuyển dữ liệu thông tin từ hóa đơn bị điều chỉnh sang hóa đơn điều chỉnh.
  • HĐ điều chỉnh thông tin: Kế thừa toàn bộ thông tin chung trên hóa đơn (Đối tượng, địa chỉ, mã số thuế,…)
  • HĐ điều chỉnh giá trị: Kế thừa toàn bộ thông tin chung và chi tiết hàng tiền.
 •  Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

4. Nhập Lý do điều chỉnh hóa đơn.

5. Khai báo thông tin cần điều chỉnh: Thông tin, số liệu nào sai thì điều chỉnh lại thông tin số liệu đó (Nhập số âm nếu điều chỉnh giảm giá trị). Tham khảo thêm cách ghi thông tin trên hóa đơn điều chỉnh Tại đây.

Lưu ý:  Phần mềm tự động tính toán lại số tiền của tất cả các dòng hàng theo công thức của chương trình. Nếu người dùng muốn tự nhập số liệu, bỏ tích chọn Tự động tính toán số tiền theo công thức.

6. Nhấn Cất.
7. Nhấn Phát hành hóa đơn điện tử, việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

3. Lưu ý
 • Tham khảo hướng dẫn tại đây để hóa đơn điều chỉnh sau khi phát hành không bị CQT trả về mã lỗi 20001 – Nội dung: “Thuế suất/Thành tiền không được bỏ trống khi tính chất khác ghi chú/diễn giải.”
 • Khi người dùng chọn hóa đơn cần điều chỉnh, nếu hóa đơn chưa được gửi cho người mua thông qua tính năng gửi hóa đơn trên MISA SME, phần mềm sẽ gửi thông báo:

  • Nhấn Yes: Nếu người dùng xác nhận hóa đơn này đã được gửi cho người mua (Thông qua các ứng dụng liên lạc khác)
  • Nhấn No: Đóng thông báo. Thực hiện gửi hóa đơn cho người mua trước khi tiếp tục lập hóa đơn điều chỉnh. (Theo Nghị định 123, hóa đơn chưa gửi người mua, khi phát hiện sai sót, người bán cần hủy và lập hóa đơn thay thế).
 • Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ điều chỉnh trên danh sách Xuất hóa đơn và danh sách Hóa đơn điện tử.
 • Hóa đơn điều chỉnh khi in ra sẽ có thêm thông tin Điều chỉnh cho hóa đơn số … và lý do điều chỉnh.
 • Chương trình cho phép tùy chỉnh cách đọc bằng chữ trên hóa đơn điều chỉnh trong menu Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn.
 • Đối với hóa đơn điều chỉnh giá trị, kế toán cần phải thực hiện lập chứng từ để hạch toán các bút toán tương ứng với thông tin cần điều chỉnh như: hạch toán tăng, giảm doanh thu, giá vốn…

 

Cập nhật 15 Tháng Tư, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan