Cách ghi thông tin trên hóa đơn điều chỉnh

1. Nội dung

Căn cứ theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC:

Trường hợp có sai sót về mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng, nếu doanh nghiệp lựa chọn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì:

 • Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
 • Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót cần đảm bảo nguyên tắc: Điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.
2. Ví dụ minh họa

MỤC LỤC

 1. Điều chỉnh tăng giá trị
 2. Điều chỉnh giảm giá trị
 3. Điều chỉnh thông tin không liên quan đến tiền
2.1. Điều chỉnh tăng giá trị
Lưu ý: Bỏ tích chọn Tự động tính toán số tiền theo công thức để phục vụ việc chỉ khai báo các thông tin cần điều chỉnh.

Điều chỉnh tăng Đơn giá hàng hóa

Xem phim hướng dẫn

Hóa đơn gốc ghi sai thông tin đơn giá hàng hóa: Đơn giá ghi trên hóa đơn 250.000 VNĐ, đơn giá đúng là 320.000 VNĐ.

Vì vậy, người dùng cần lập hóa đơn điều chỉnh tăng đơn giá bán hàng hóa lên 70.000 VNĐ. Đơn giá tăng dẫn đến thành tiền theo đơn giá tăng, tiền thuế tăng, tổng tiền thanh toán tăng.

Kế toán lập hóa đơn điều chỉnh khai báo nội dung như sau:

 • Khai báo đơn giá tăng và các giá trị liên quan thay đổi khi đơn giá tăng gồm: Thành tiềnTổng tiền hàngTiền thuế GTGTTổng tiền thanh toán.

 • Hóa đơn điều chỉnh tăng đơn giá bán hàng hóa hiển thị các thông tin điều chỉnh tương ứng.

Điều chỉnh tăng Số lượng hàng hóa

Xem phim hướng dẫn

Hóa đơn gốc ghi sai thông tin số lượng hàng hóa: Số lượng ghi trên hóa đơn 50, số lượng đúng là 75.

Vì vậy, người dùng cần lập hóa đơn điều chỉnh tăng số lượng hàng hóa lên 25. Số lượng tăng dẫn đến thành tiền theo số lượng tăng, tiền thuế tăng, tổng tiền thanh toán tăng.

Kế toán lập hóa đơn điều chỉnh khai báo nội dung như sau:

 • Khai báo số lượng hàng hóa tăng và các giá trị liên quan thay đổi khi số lượng tăng gồm: Thành tiềnTổng tiền hàngTiền thuế GTGTTổng tiền thanh toán.

 • Hóa đơn điều chỉnh tăng số lượng hàng hóa hiển thị các thông tin điều chỉnh tương ứng.

Điều chỉnh tăng Tiền thuế

Xem phim hướng dẫn

Hóa đơn gốc có hàng hóa áp dụng giảm thuế theo nghị quyết 43 (mức thuế suất 8%), sau đó phát hiện mặt hàng không thuộc đối tượng giảm thuế.

Vì vậy, người dùng cần lập hóa đơn điều chỉnh tăng mức thuế suất lên 10%. Mức thuế suất tăng dẫn đến tiền thuế tăng và tổng tiền thanh toán tăng.

Kế toán lập hóa đơn điều chỉnh khai báo nội dung như sau:

 • Khai báo mức thuế suất 10% và các giá trị liên quan thay đổi khi mức thuế suất tăng gồm: Tiền thuế GTGTTổng tiền thanh toán.

 • Hóa đơn điều chỉnh tăng thuế suất hiển thị các thông tin điều chỉnh tương ứng.

2.2. Điều chỉnh giảm giá trị
Lưu ý: Bỏ tích chọn Tự động tính toán số tiền theo công thức để phục vụ việc chỉ khai báo các thông tin cần điều chỉnh.

Điều chỉnh giảm Đơn giá hàng hóa

Xem phim hướng dẫn

Hóa đơn gốc ghi sai thông tin đơn giá hàng hóa: Đơn giá ghi trên hóa đơn 250.000 VNĐ, đơn giá đúng là 200.000 VNĐ.

Vì vậy, người dùng cần lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá bán hàng hóa xuống 50.000 VNĐ. Đơn giá giảm dẫn đến thành tiền theo đơn giá giảm, tiền thuế giảm, tổng tiền thanh toán giảm.

Kế toán lập hóa đơn điều chỉnh khai báo nội dung như sau:

 • Khai báo giá trị âm đơn giá giảm và các giá trị liên quan thay đổi khi đơn giá giảm gồm: Thành tiềnTổng tiền hàngTiền thuế GTGTTổng tiền thanh toán.

 • Hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá hàng hóa hiển thị các thông tin điều chỉnh tương ứng.

Điều chỉnh giảm Số lượng hàng hóa

Xem phim hướng dẫn

Hóa đơn gốc ghi sai thông tin số lượng hàng hóa: Số lượng ghi trên hóa đơn 50, số lượng đúng là 30.

Vì vậy, người dùng cần lập hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa xuống 20. Số lượng giảm dẫn đến thành tiền theo số lượng giảm, tiền thuế giảm, tổng tiền thanh toán giảm.

Kế toán lập hóa đơn điều chỉnh khai báo nội dung như sau:

 • Khai báo giá trị âm số lượng hàng hóa giảm và các giá trị liên quan thay đổi khi số lượng giảm gồm: Thành tiềnTổng tiền hàngTiền thuế GTGTTổng tiền thanh toán.

 • Hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá hàng hóa hiển thị các thông tin điều chỉnh tương ứng.

Điều chỉnh giảm tiền thuế

Xem phim hướng dẫn

Hóa đơn gốc có mặt hàng được giảm thuế theo nghị quyết 43 nhưng lại khai báo thuế suất 10%.

Vì vậy, người dùng cần lập hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất xuống còn 8%. Mức thuế suất giảm dẫn đến tiền thuế giảm và tổng tiền thanh toán giảm.

Kế toán lập hóa đơn điều chỉnh khai báo nội dung như sau:

 • Khai báo mức thuế suất 8% và ghi âm các giá trị liên quan thay đổi khi mức thuế suất giảm gồm: Tiền thuế GTGTTổng tiền thanh toán.

 • Hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất hiển thị các thông tin điều chỉnh tương ứng.

2.3. Điều chỉnh các thông tin không liên quan đến tiền
Điều chỉnh Tên hàng hóa

Xem phim hướng dẫn

Hóa đơn gốc ghi sai tên hàng hóa: Tên hàng hóa trên hóa đơn là Áo sơ mi nữ, Tên hàng hóa đúng là Áo sơ mi nam.

Vì vậy, người dùng cần lập hóa đơn điều chỉnh tên hàng hóa. Thao tác thực hiện như sau:

 • Chọn loại hóa đơn Điều chỉnh thông tin. Sau đó nhập nội dung điều chỉnh tên hàng hóa.

Lưu ý: Có thể chọn mã hàng có tính chất hàng hóa dịch vụ như bình thường.

 • Nhấn Cất

 • Hóa đơn điều chỉnh tên hàng hóa hiển thị thông tin điều chỉnh tương ứng.

Điều chỉnh Mã số thuế người mua

Xem phim hướng dẫn

Hóa đơn gốc ghi sai Mã số thuế người mua: Mã số thuế trên hóa đơn 0108024302, mã số thuế đúng 0108024302-001

Vì vậy, người dùng cần lập hóa đơn điều chỉnh thông tin mã số thuế. Thao tác thực hiện như sau:

 • Chọn loại hóa đơn điều chỉnh là Điều chỉnh thông tin
 • Nhập lại đúng thông tin mã số thuế người mua
 • Nhập Lý do điều chỉnh.

Lưu ý: Với hóa đơn chỉ điều chỉnh mã số thuế (không điều chỉnh thông tin nào khác nữa) thì người không cần khai báo chi tiết hàng hóa.

 • Nhấn Cất

 • Hóa đơn điều mã số thuế người mua hiển thị thông tin điều chỉnh tương ứng.

Điều chỉnh Đơn vị tính hàng hóa

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 24 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan