Lập thông báo hóa đơn sai sót

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

1. Nội dung

Hướng dẫn lập thông báo hóa đơn sai sót gửi cơ quan thuế trên MISA SME trong trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn có sai sót hoặc nhận được thông báo rà soát từ cơ quan thuế, cụ thể theo các trường hợp sau:

 • Hóa đơn điện tử sai sót nhưng chưa gửi người mua.
 • Hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua, phát hiện sai sót tên, địa chỉ, không sai sót về mã số thuế, số tiền, quy cách, chất lượng hàng hóa.
 • Hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua, phát hiện sai sót về mã số thuế, số tiền, tiền thuế, quy cách, chất lượng hàng hóa.
 • HĐĐT đã phát hành theo Nghị định 51, phát hiện sai sót khi đang sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123

Xem thêm:

 1. Toàn bộ luồng xử lý hóa đơn điện tử thông thường theo NĐ123, TT 78  có sai sót.
 2. Toàn bộ luồng xử lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền theo NĐ123, TT 78 có sai sót.

2. Hướng dẫn

Lập thông báo hủy hóa đơn sai sót

Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót cần lập thông báo hủy hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế, người dùng:

 • Vào Hóa đơn điện tử\Thông báo HĐ sai sót, nhấn Lập thông báo

 • Thực hiện lập thông báo sai sót trên MISA meInvoice.
  • Nhấn Lập thông báo
  • Chọn loại hóa đơn sai sót: Hóa đơn theo NĐ123 (Có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ123 (Không có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ51
  • Tìm kiếm thông tin và chọn hóa đơn sai sót.

 • Trên form lập thông báo:
  • Chọn loại thông báo
  • Chọn Hủy tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình và nhập lý do hủy.

 • Ký số điện tử và nhấn Gửi tới CQT.

Lập thông báo giải trình hóa đơn sai sót

Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử, đã gửi cho người mua có sai sót tên, địa chỉ, không sai sót về mã số thuế, số tiền, quy cách, chất lượng hàng hóa, để lập thông báo hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế, người dùng:

 • Vào Hóa đơn điện tử\Thông báo HĐ sai sót, nhấn Lập thông báo

 • Thực hiện lập thông báo sai sót trên MISA meInvoice.
  • Nhấn Lập thông báo
  • Chọn loại hóa đơn sai sót: Hóa đơn theo NĐ123 (Có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ123 (Không có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ51
  • Tìm kiếm thông tin và chọn hóa đơn sai sót.

 • Trên form lập thông báo:
  • Chọn loại thông báo
  • Chọn Giải trình tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình và nhập lý do giải trình.

 • Ký số điện tử và nhấn Gửi tới CQT.

Lập thông báo điều chỉnh hóa đơn sai sót

Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua, có sai sót về mã số thuế, số tiền, tiền thuế, quy cách, chất lượng hàng hóa, để lập thông báo điều chỉnh hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế, người dùng:

 • Vào Hóa đơn điện tử\Thông báo HĐ sai sót, nhấn Lập thông báo

 • Thực hiện lập thông báo sai sót trên MISA meInvoice.
  • Nhấn Lập thông báo
  • Chọn loại hóa đơn sai sót: Hóa đơn theo NĐ123 (Có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ123 (Không có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ51
  • Tìm kiếm thông tin và chọn hóa đơn sai sót.

 • Trên form lập thông báo:
  • Chọn loại thông báo
  • Chọn Điều chỉnh tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình và nhập lý do điều chỉnh

 • Ký số điện tử và nhấn Gửi tới CQT.

Lập thông báo thay thế hóa đơn sai sót

Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua, có sai sót về mã số thuế, số tiền, tiền thuế, quy cách, chất lượng hàng hóa, để lập thông báo thay thế hóa đơn sai sót gửi Cơ quan thuế, người dùng:

 • Vào Hóa đơn điện tử\Thông báo HĐ sai sót, nhấn Lập thông báo

 • Thực hiện lập thông báo sai sót trên MISA meInvoice.
  • Nhấn Lập thông báo
  • Chọn loại hóa đơn sai sót: Hóa đơn theo NĐ123 (Có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ123 (Không có mã của CQT)\Hóa đơn theo NĐ51
  • Tìm kiếm thông tin và chọn hóa đơn sai sót.

 • Trên form lập thông báo:
  • Chọn loại thông báo
  • Chọn Thay thế tại cột Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình và nhập lý do thay thế.

 • Ký số điện tử và nhấn Gửi tới CQT.

Lưu ý:

 • Với trường hợp thay thế hoặc điều chỉnh hóa đơn sai sót theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, NNT có thể gửi thông báo hóa đơn sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh (điểm a, khoản 1, điều 7, Thông tư 78/2021/TT-BTC).
 • Khi lập thông báo phản hồi cho thông báo rà soát HĐ mẫu số 01/TB-RSĐT của Cơ quan thuế, kế toán cần chọn đúng Loại thông báo

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Cập nhật 12 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan