1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Hướng dẫn xử lý và hạch toán sau khi lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trường hợp làm giảm số thuế khấu trừ được chuyển sang kỳ sau (giảm chỉ tiêu 08)
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Thuế
 6. Hướng dẫn xử lý và hạch toán sau khi lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trường hợp làm giảm số thuế khấu trừ được chuyển sang kỳ sau (giảm chỉ tiêu 08)

Hướng dẫn xử lý và hạch toán sau khi lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trường hợp làm giảm số thuế khấu trừ được chuyển sang kỳ sau (giảm chỉ tiêu 08)

1.Biểu hiện

Tờ khai thuế GTGT lần đầu còn số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43).
Khi lập Tờ khai bổ sung thuế GTGT, trên Bản giải trình bổ sung (01-1/KHBS) chỉ tiêu Tổng cộng (tăng +, giảm -) khấu trừ [08] < 0 (giảm số thuế khấu trừ được chuyển qua kỳ sau)

2. Nguyên nhân và Giải pháp

Trường hợp 1: Tăng số tiền thuế bán ra (do kê thiếu, kê sai hóa đơn bán ra)

Nguyên nhân: Do tờ khai lần đầu kê khai thiếu hóa đơn đầu ra hoặc kê khai sai số tiền thuế đầu ra (nhỏ hơn thực tế). Kế toán xác định số tiền thuế phải nộp chưa đúng dẫn đến giảm số thuế khấu trừ chuyển sang kỳ sau.

Giải pháp:

1. Đối với hóa đơn gốc bị sai:
– Nếu kê khai thiếu hóa đơn nhưng chưa hạch toán, kế toán hạch toán bổ sung.
– Nếu kê sai hóa đơn do chứng từ hạch toán sai, kế toán sửa lại chứng từ hóa đơn gốc cho đúng số tiền thuế.

2. Tình huống này tại thời điểm tờ khai lần đầu sẽ có số dư Có trên TK 33311 (Do số khấu trừ trước đó < số dư TK 33311 sau khi chỉnh sửa hóa đơn gốc nên trên bảng cân đối TK 33311 sẽ dư bên Có)

Trường hợp 1: Nếu bạn chấp nhận số dư TK 33311 để giải trình sau này thì bạn không cần hạch toán thêm.

 • Tại thời điểm lập tờ khai bổ sung vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 33311/Có 1331: số tiền thuế điều chỉnh.
 • Trên tờ khai thuế kỳ hiện tại:  bạn chủ động gõ số tay điều chỉnh vào chỉ tiêu [37]

Trường hợp 2: Nếu bạn muốn số dư TK 33311 bằng 0 để khớp với chỉ tiêu số thuế phải nộp (chỉ tiêu 40) trong tờ khai lần đầu. 

 • Hạch toán giảm số dư Có TK 33311 tại phân hệ Tổng hợp\chứng từ Nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 33311/Có 1388 tại thời điểm tờ khai lần đầu.
 • Sau khi làm tờ khai bổ sung, nhấn vào Hạch toán ĐC hạch toán Nợ 1388/Có 1331 số tiền điều chỉnh, tại thời điểm lập tờ khai bổ sung (tích chọn kê lên tờ khai)

 •  Khi lập tờ khai hiện tại:
  – Số điều chỉnh tăng sẽ tự động lên tại chỉ tiêu [37].
  – Số điều chỉnh sau khi bổ sung sẽ làm giảm dư nợ TK 1331.

Lưu ý:

 • Ngày chứng từ Hạch toán ĐC là ngày của kỳ phát hiện sai sót

Trường hợp 2: Tăng số tiền thuế bán ra (do xuất hóa đơn đầu ra điều chỉnh tăng)

Nguyên nhân:  Tờ khai lần đầu đã nộp, sau đó phát hiện hóa đơn đầu ra bị sai sót, kế toán thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh tăng giá trị, làm tăng số thuế phải nộp.

Giải pháp:

1. Giữ nguyên chứng từ bán hàng, hóa đơn gốc

2. Lập và viết hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại đây

3. Hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng theo hướng dẫn tại đây, hạch toán tại thời điểm xuất hóa đơn điều chỉnh.

4. Sau khi làm tờ khai bổ sung, nhấn vào Hạch toán ĐC hạch toán Nợ 1388/Có 1331 số tiền thuế điều chỉnh, tại thời điểm lập tờ khai bổ sung (tích chọn kê lên tờ khai) 

5. Vào phân hệ Tổng hợp\ chứng từ Nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 33311/Có 1388 để giảm số tiền dư trên TK 33311 và TK 1388

6. Khi lập tờ khai hiện tại:
– Số điều chỉnh tăng sẽ tự động lên tại chỉ tiêu [37].
– Số điều chỉnh sau khi bổ sung sẽ làm giảm dư nợ TK 1331.

Lưu ý:

 • Ngày chứng từ Hạch toán ĐC là ngày của kỳ phát hiện sai sót

Trường hợp 3: Giảm số thuế đầu vào được khấu trừ (do nhận hóa đơn thay thế đầu vào)

Nguyên nhân: Tờ khai lần đầu đã nộp, có phát sinh số thuế khấu trừ chuyển sang kỳ sau. Sau đó nhận được hóa đơn thay thế đầu vào của kỳ trước. Kế toán xác định loại số tiền hóa đơn đầu vào (gốc) ra khỏi tờ khai bổ sung và kê khai hóa đơn thay thế vào tờ khai của kỳ hiện tại. Dẫn đến giảm số tiền thuế đầu vào được chuyển sang kỳ sau.

Giải pháp:

1. Giữ nguyên chứng từ mua hàng, hóa đơn gốc trước đó.

2. Sau khi làm tờ khai bổ sung, nhấn vào Hạch toán ĐC hạch toán Nợ 331/Có 1331 giảm số tiền thuế của hóa đơn bị thay thế, tại thời điểm nhận hóa đơn thay thế (tích chọn kê lên tờ khai) 

3. Hạch toán Giảm toàn bộ giá trị hóa đơn gốc bị sai tại thời điểm điều chỉnh.

Nợ 331/ Có TK 156 (hoặc TK khác)

(Lưu ý: Nếu hạch toán liên quan đến Kho, bạn hạch toán trên chứng từ trả lại hàng mua, xuất kho hoặc kiểm kê kho)

4. Hạch toán Tăng giá trị hoàn bộ giá trị hàng hóa dịch vụ hóa đơn thay thế tại thời điểm điều chỉnh.

Nợ 156 (hoặc TK khác)/ Có TK 331

(Lưu ý: Nếu hạch toán liên quan đến Kho, bạn hạch toán trên chứng từ mua hàng qua kho, nhập kho hoặc kiểm kê kho)

5. Vào phân hệ Tổng hợp\ chứng từ Nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 1331/Có 331 số thuế GTGT của hóa đơn thay thế (kê khai thông tin số hóa đơn, ngày hóa đơn, % thuế, tiền thuế bên tab 2.Thuế để lên tờ khai hiện tại) tại thời điểm điều chỉnh.

6. Khi lập tờ khai hiện tại:
– Số điều chỉnh tăng sẽ tự động lên tại chỉ tiêu [37].
– Số điều chỉnh sau khi bổ sung sẽ làm giảm dư nợ TK 1331.
– Hóa đơn thay thế được kê khai như hóa đơn mới tại kỳ kế khai thuế hiện tại

Lưu ý:

 • Ngày chứng từ Hạch toán ĐC là ngày của kỳ phát hiện sai sót

Trường hợp 4: Giảm số thuế đầu vào được khấu trừ (do kê sai số tiền thuế mua vào)

Nguyên nhân: Do tờ khai lần đầu kê khai sai số tiền thuế đầu vào (Cao hơn thực tế). Kế toán xác định số tiền thuế được khấu trừ chưa đúng dẫn đến làm thuế đầu vào được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.

Giải pháp:

1. Nếu chứng từ đầu vào đang hạch toán sai, sửa lại số tiền thuế Nợ 1331 cho đúng với hóa đơn gốc thực tế

2. Sau khi thực hiện khấu trừ thuế, số dư nợ TK 1331 sẽ không không khớp với chỉ tiêu Số thuế khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43) trên tờ khai lần đầu. Bạn ghi số lệch để giải trình do kê khai sai.

3. Sau khi làm tờ khai bổ sung, không nhấn vào Hạch toán ĐC

4. Khi lập tờ khai hiện tại: GÕ TAY số tiền thuế điều chỉnh giảm tại chỉ tiêu [37] trên tờ khai hiện tại.

Trường hợp 5: Giảm số thuế đầu vào khấu trừ (do loại hóa đơn đầu vào không đủ điều kiện khấu trừ)

Nguyên nhân: Do tờ khai lần đầu có kê khai hóa đơn đầu vào nhưng sau đó kế toán có thực hiện loại hóa đơn đầu vào do không đủ điều kiện khấu trừ. Kế toán xác định số tiền thuế được khấu trừ chưa đúng dẫn đến làm giảm thuế đầu vào được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.

Giải pháp:

1. Sau khi làm tờ khai bổ sung, nhấn vào Hạch toán ĐC hạch toán Nợ 811/Có 1331 giảm số tiền thuế của hóa đơn đầu vào bị loại, tại tời điểm lập tờ khai bổ sung (tích chọn kê lên tờ khai) 

2. Thực hiện khấu trừ thuế như thông thường.

3. Khi lập tờ khai hiện tại:
– Số điều chỉnh giảm sẽ tự động lên tại chỉ tiêu [37].
– Số điều chỉnh sau khi bổ sung sẽ làm giảm dư nợ TK 1331.

Cập nhật 13 Tháng Ba, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan