1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Hướng dẫn xử lý và hạch toán sau khi lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trường hợp làm tăng số thuế khấu trừ được chuyển sang kỳ sau (tăng chỉ tiêu 08)
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Thuế
 6. Hướng dẫn xử lý và hạch toán sau khi lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trường hợp làm tăng số thuế khấu trừ được chuyển sang kỳ sau (tăng chỉ tiêu 08)

Hướng dẫn xử lý và hạch toán sau khi lập tờ khai bổ sung thuế GTGT trường hợp làm tăng số thuế khấu trừ được chuyển sang kỳ sau (tăng chỉ tiêu 08)

1.Biểu hiện

Tờ khai thuế GTGT lần đầu còn số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43).
Khi lập Tờ khai bổ sung thuế GTGT, trên Bản giải trình bổ sung (01-1/KHBS) chỉ tiêu Tổng cộng (tăng +, giảm -) khấu trừ [08] > 0 (tăng số thuế khấu trừ chuyển sang kỳ sau)

2. Nguyên nhân và Giải pháp

Trường hợp 1: Tăng số thuế đầu vào được khấu trừ (do kê sai số tiền thuế đầu vào)

Nguyên nhân: Do tờ khai lần đầu đã nộp, chứng từ mua hàng hạch toán đúng số tiền thuế TK 1331 theo hóa đơn, khấu trừ thuế GTGT  theo số tiền trên tờ khai lần đầu < phát sinh nợ TK 1331 trên bảng cân đối.Sau đó kế toán xác định kê khai sai giá trị thuế GTGT đầu vào dẫn đến số khấu trừ chưa đúng, làm tăng số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau..

Giải pháp:

Trường hợp: Muốn số dư TK 1331 trên bảng cân đối khớp với tờ khai thuế

 • Vào phân hệ Tổng hợp\chứng từ Nghiệp vụ khác\ hạch toán Nợ 1388/Có 1331 số tiền thuế chênh lệch với tờ khai, tại thời điểm tờ khai lần đầu.
 • Sau khi làm tờ khai bổ sung, nhấn vào Hạch toán ĐC hạch toán Nợ 1331/Có 1388 số tiền điều chỉnh sau khi lập tờ khai bổ sung, tại thời điểm lập tờ khai bổ sung (tích chọn kê lên tờ khai)

 • Lập tờ khai thuế GTGT hiện tại, số tiền thuế điều chỉnh sẽ tự động lên chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng)

Lưu ý:

 • Nếu không sinh chứng từ  Hạch toán ĐC trên tờ khai bổ sung và tích vài ô Kê lên tờ khai thì bạn sẽ tự gõ tay số liệu lên Chỉ tiêu 38 của tờ khai kỳ hiện tại.
 • Số tiền này sẽ được cộng để khấu trừ thuế cho kỳ thực hiện điều chỉnh.
 • Ngày hạch toán của chứng từ Hạch toán ĐC là ngày của kỳ phát hiện sai sót

Trường hợp: Không cần số dư TK 1331 khớp tờ khai

 • Sau khi làm tờ khai bổ sung, không nhấn vào Hạch toán ĐC 
 • Khi lập tờ khai hiện tại: bạn chủ động gõ số tay điều chỉnh tăng tại chỉ tiêu [38] của tờ khai GTGT hiện tại

 • Số điều chỉnh sẽ nằm ở dư nợ TK 1331 để thực hiện khấu trừ tiếp.

Trường hợp 2: Giảm số tiền thuế bán ra (do kê khai thừa hoặc sai số tiền thuế đầu ra)

Nguyên nhân: Do tờ khai lần đầu kê khai thừa hóa đơn bán ra hoặc kê khai sai số tiền thuế bán ra. Kế toán xác định số tiền thuế phải nộp chưa đúng dẫn đến tăng số thuế khấu trừ chuyển sang kỳ sau.

Giải pháp:

1.Đối với hóa đơn bán ra kê khai sai:
– Nếu kê khai thừa hóa đơn và hạch toán 2 lần thì kế toán thực hiện xóa chứng từ thừa.
– Nếu kê sai do chứng từ hạch toán sai, kế toán sửa lại chứng từ hóa đơn gốc cho đúng số tiền thuế.

2.Tình huống này tại thời điểm tờ khai lần đầu sẽ có số dư Nợ trên TK 33311 (Do số khấu trừ trước đó > số dư TK 33311 sau khi chỉnh sửa hóa đơn gốc nên trên bảng cân đối TK 33311 sẽ dư bên Nợ)

Trường hợp 1: Nếu bạn chấp nhận số dư TK 33311 để giải trình sau này thì bạn không cần hạch toán thêm.

 • Tại thời điểm lập tờ khai bổ sung vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 1331/Có 33311: số tiền thuế điều chỉnh.

 • Khi lập tờ khai hiện tại: bạn chủ động gõ số tay điều chỉnh tăng tại chỉ tiêu [38] của tờ khai GTGT hiện tại

Trường hợp 2: Nếu bạn muốn số dư TK 33311 bằng 0 để khớp với chỉ tiêu số thuế phải nộp (chỉ tiêu 40) trong tờ khai lần đầu. 

 • Hạch toán giảm số dư Nợ TK 33311 tại phân hệ Tổng hợp\chứng từ Nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 1388/Có 33311 tại thời điểm tờ khai lần đầu.

 •  Sau khi làm tờ khai bổ sung, nhấn vào Hạch toán ĐC hạch toán Nợ 1331/1388 số tiền điều chỉnh, tại thời điểm lập tờ khai bổ sung (tích chọn kê lên tờ khai)

 • Khi lập tờ khai hiện tại:
  – Số điều chỉnh tăng sẽ tự động lên tại chỉ tiêu [38].
  – Số điều chỉnh sau khi bổ sung sẽ nằm ở dư nợ TK 1331 để khấu trừ.

Lưu ý:

 • Ngày chứng từ Hạch toán ĐC là ngày của kỳ phát hiện sai sót

Trường hợp 3: Giảm số tiền thuế bán ra (do xuất hóa đơn đầu ra điều chỉnh giảm)

Nguyên nhân: Tờ khai lần đầu đã nộp, sau đó phát hiện hóa đơn đầu ra bị sai sót, kế toán thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị, làm giảm số thuế phải nộp.

Giải pháp: 

1. Giữ nguyên chứng từ bán hàng, hóa đơn gốc

2. Lập và viết hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại đây

3. Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm theo hướng dẫn tại đây, hạch toán tại thời điểm xuất hóa đơn điều chỉnh.

4. Sau khi làm tờ khai bổ sung, nhấn vào Hạch toán ĐC hạch toán Nợ 1331/Có 1388 số tiền thuế điều chỉnh, tại thời điểm lập tờ khai bổ sung (tích chọn kê lên tờ khai)

5. Vào phân hệ Tổng hợp\chứng từ Nghiệp vụ khác hạch toán: Nợ 1388/Có 33311 để giảm số tiền thuế bán ra của TK 33311, TK 1388 trên sổ cái tài khoản.

6. Khi lập tờ khai hiện tại:
– Số điều chỉnh tăng sẽ tự động lên tại chỉ tiêu [38].
– Số điều chỉnh sau khi bổ sung sẽ nằm ở dư nợ TK 1331 để khấu trừ.

Lưu ý:

 • Ngày chứng từ Hạch toán ĐC là ngày của kỳ phát hiện sai sót

Cập nhật 23 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan