Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi CQT

1. Nội dung

Hướng dẫn lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi CQT theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

2. Các bước lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Lưu ý:

 • Dữ liệu có thông tin kết nối hóa đơn điện tử theo hình thức Hóa đơn không có mã của CQT.
 • Kế toán phải được phân quyền Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử  trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây)
 • Chương trình chưa đáp ứng ký bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử thông qua máy chủ (Hình thức ký số trực tiếp thông qua USB Token)
Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử dành cho DN kinh doanh lĩnh vực Xăng dầu

Từ MISA SME 2022 – R18, Phần mềm cho phép lập bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT dành cho DN kinh doanh thuộc lĩnh vực Xăng dầu.

 • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT, nhấn Thêm (Hoặc lập Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT từ Phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn bán lẻ xăng dầu)
 • Thiết lập kỳ báo cáo
  • Chọn Loại HHDV: Xăng dầu
  • Chọn kỳ báo cáo theo ngày
 • Nhấn Đồng ý

 • Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn theo chi tiết mặt hàng, có ngày hóa đơn thuộc kỳ báo cáo,bao gồm:
  • Hóa đơn gốc, hóa đơn điều chỉnh của hóa đơn bán lẻ Xăng dầu.
  • Hóa đơn Xăng dầu phát hành theo mẫu Xăng dầu khởi tạo từ meInvoice (Đáp ứng từ MISA SME 2022 – R26)
 • Kiểm tra lại dữ liệu bảng tổng hợp. Nhấn Cất

 • Nhấn Ký và Gửi

Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử dành cho DN kinh doanh KHÁC lĩnh vực Xăng dầu

Từ MISA SME 2022 – R17, Phần mềm cho phép lập bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT dành cho DN kinh doanh KHÁC lĩnh vực Xăng dầu.

 • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT, nhấn Thêm
 • Thiết lập kỳ báo cáo
  • Chọn Loại HHDV: Khác
  • Chọn kỳ báo cáo theo tháng hoặc quý (Theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng)
 • Nhấn Đồng ý

 • Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn thuộc kỳ báo cáo. Đối với các hóa đơn điều chỉnh/thay thế/hủy, phần mềm liệt kê trạng thái hóa đơn và ghi rõ điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn nào.
 • Kiểm tra lại dữ liệu bảng tổng hợp. Nhấn Cất

 • Nhấn Ký và Gửi

3. Xử lý bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi CQT, phát hiện có sai sót.

Sau thời hạn chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến CQT, nếu phát sinh trường hợp thiếu hoặc sai sót thông tin hóa đơn trên bảng tổng hợp đã gửi trước đó, người dùng cần lập bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT bổ sung, sửa đổi.

Lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử BỔ SUNG

Trường hợp thiếu dữ liệu hóa đơn tại bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi CQT: Người bán lập và gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn bổ sung gửi CQT.

 • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT, nhấn Thêm
 • Trên form chọn kỳ báo cáo, chọn Loại HHDV và tích chọn loại báo cáo Bổ sung.
 • Nhấn Đồng ý

 • Chương trình tự động lấy lên các hóa đơn có ngày hóa đơn thuộc kỳ báo cáo, chưa được lấy lên bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã lập trước đó.

 • Nhấn Cất. Sau đó Ký và gửi
Lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử SỬA ĐỔI

Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi CQT có sai sót: Người bán lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn sửa đổi, gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp cùng kỳ báo cáo mới.

 • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT, nhấn Thêm
 • Trên form chọn kỳ báo cáo, chọn Loại HHDV và tích chọn loại báo cáo Sửa đổi.
 • Nhấn Đồng ý

 • Trên form lập bảng tổng hợp dữ liệu, người dùng thực hiện:
  • Đối với Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT loại HHDV Khác: Tự nhập tay hoặc nhấn Chọn hóa đơn để lấy lên thông tin hóa đơn cần sửa đổi có ngày hóa đơn thuộc kỳ báo cáo.

  • Đối với Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT loại HHDV Xăng dầu: Tự nhập tay thông tin hóa đơn cần sửa đổi có ngày hóa đơn thuộc kỳ báo cáo.

 • Nhấn Cất. Sau đó nhấn Ký và gửi

4. Lưu ý
 • Bảng tổng hợp lập trước hạn nộp báo cáo thì luôn là bảng tổng hợp lần đầu.
 • Trạng thái của hóa đơn bị thay thế khi kê lên bảng tổng hợp là “Mới” (Với HĐ bị thay thế là Hóa đơn gốc) hoặc “Thay thế” (Với HĐ bị thay thế là Hóa đơn thay thế).
 • Chương trình không cho phép lập bảng tổng hợp dữ liệu lần đầu của Loại HHDV Khác có kỳ giao nhau (VD: Tháng 01/2022 và Quý I/2022).

 

Cập nhật 31 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan