Kê khai Hóa đơn điều chỉnh/Hóa đơn thay thế như thế nào?

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Căn cứ nghiệp vụ

Căn cứ Điều 19, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử, khi hóa đơn điện tử có sai sót thì người nộp thuế được lựa chọn 1 trong 2 hình thức xử lý là Lập HĐ điều chỉnh hoặc Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót.

Căn cứ Điều 5, Nghị định 209/2013/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT, thời điểm phát sinh thuế GTGT là thời điểm lập hóa đơn, cụ thể:

 • Thời điểm xác định thuế GTGT đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Thời điểm xác định thuế GTGT đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 47 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 và Khoản 4 điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

 • Quy định người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót nhưng chưa hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.
 • Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót; nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra

Như vậy:

Khi đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ, thời điểm xuất hóa đơn đơn vị đồng thời phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT và phải lập tờ khai thuế GTGT

Khi đơn vị đã lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn phát hiện có sai sót, việc này làm thay đổi nghĩa vụ thuế GTGT đã kê khai trước đó. Vì vậy, đơn vị phải lập tờ khai thuế GTGT bổ sung cho tháng/quý có hóa đơn bị sai sót (Không phải là lập tờ khai vào tháng phát sinh hóa đơn thay thế/điều chỉnh).

Nếu hóa đơn điều chỉnh/thay thế và hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế (HĐ gốc) phát sinh tại 2 kỳ khác nhau (khác tháng/quý kê khai) thì NNT cần kê hóa đơn thay thế/điều chỉnh trên tờ khai bổ sung của kỳ phát sinh hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế.

Ví dụ: Hóa đơn số HĐ01 ngày 15/11, số tiền 10 triệu. Sau đó ngày 05/12, kế toán phát hiện HĐ01 có sai sót. Kế toán hủy bỏ và lập hóa đơn thay thế HĐ02 – Số tiền 12 triệu. Khi lập tờ khai thuế,  kế toán kê dữ liệu trên tờ khai thuế GTGT đối với từng hóa đơn như sau:

  • Hóa đơn gốc số HĐ01 – Số tiền 10 triệu: Kê lên bảng kê thuế GTGT tháng 11.
  • Hóa đơn thay thế số HĐ02 – Số tiền 12 triệu: Kê trên tờ khai bổ sung thuế GTGT tháng 11.

Cũng trường hợp này, nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì kế toán vẫn kê lên cả HĐ01 và HĐ02 trên Tờ khai lần đầu quý 4.

Hướng dẫn xử lý trên phần mềm

Từ ví dụ: Ngày 31/05, phát sinh hóa đơn gốc số HĐ81 và HĐ82 – Cùng số tiền 11 triệu (gồm VAT 10%). Đến ngày 05/06, kế toán phát hiện HĐ81 và HĐ82 sai sót. Kế toán hủy HĐ81 và lập hóa đơn thay thế HĐ83 – Số tiền đúng 16.5 triệu (gồm VAT 10%). Đồng thời, lập hóa đơn điều chỉnh HĐ88 cho HĐ82 do sai đơn giá – Điều chỉnh tăng 5.5 triệu.

Khi kế toán kê khai thuế GTGT sẽ xảy ra 2 trường hợp:

 • Đã lập tờ khai lần đầu, sau đó mới phát hiện hóa đơn có sai sót. (Nộp tờ khai thuế tháng 5 trước ngày phát hiện HĐ sai sót – Trước ngày 05/06).
 • Chưa nộp tờ khai thuế lần đầu, phát hiện hóa đơn có sai sót. (Nộp tờ khai thuế tháng 5 sau ngày phát hiện HĐ sai sót – Sau ngày 05/06).

Căn cứ vào thông tin tham khảo mà MISA thu thập được từ hướng dẫn xử lý của 1 số chi cục Thuế đối với 2 trường hợp trên, người dùng có thể kê khai hóa đơn điều chỉnh/thay thế và hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế (HĐ gốc) khác kỳ (tháng/quý kê khai) như sau:

Trường hợp 1: ĐÃ NỘP tờ khai lần đầu, sau đó mới phát hiện hóa đơn có sai sót

Trong trường hợp này, người dùng kê Hóa đơn điều chỉnh/thay thế lên Tờ khai bổ sung của kỳ phát sinh Hóa đơn bị điều chỉnh/Hóa đơn bị thay thế.

 • Trên giao diện lập tờ khai bổ sung, người dùng nhấn Xem HĐ điều chỉnh/thay thế để xem nhanh số liệu cần kê khai bổ sung/điều chỉnh trên chỉ tiêu [32], [33] liên quan.

 • Từ đó, điều chỉnh lại các chỉ tiêu trên tờ khai cho chính xác.

Trường hợp 2: CHƯA NỘP tờ khai lần đầu, phát hiện hóa đơn có sai sót

Trong trường hợp này, người dùng có thể tham khảo 1 trong 2 cách xử lý mà MISA đưa ra như sau:

Lưu ý: MISA khuyến nghị khách hàng trước khi lập Tờ khai thuế GTGT và gửi tới CQT cần xác nhận lại kỹ thông tin, thống nhất cách xử lý số liệu trên tờ khai với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

CÁCH 1: Kê khai đồng thời cả Hóa đơn sai sót và Hóa đơn thay thế/điều chỉnh lên tờ khai lần đầu

Từ MISA SME 2022 – R19, chương trình cho phép chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh phát sinh khác kỳ với HĐ sai sót (phát sinh trước ngày lập tờ khai lần đầu) lên Tờ khai thuế GTGT lần đầu của kỳ phát sinh hóa đơn sai sót.

Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với mẫu tờ khai thuế GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Cụ thể, khi phát hiện hóa đơn sai sót và đã lập Hóa đơn thay thế/điều chỉnh trước kỳ hạn lập Tờ khai thuế GTGT, người dùng có thể kê khai luôn Hóa đơn điều chỉnh/thay thế lên tờ khai lần đầu của kỳ phát sinh hóa đơn sai sót.

Cùng ví dụ trên:

Ngày 31/05, phát sinh hóa đơn gốc số HĐ81 và HĐ82 – Cùng số tiền 11 triệu (gồm VAT 10%). Đến ngày 05/06, kế toán phát hiện HĐ81 và HĐ82 sai sót. Kế toán hủy HĐ81và lập hóa đơn thay thế HĐ83 – Số tiền đúng 16.5 triệu (gồm VAT 10%). Đồng thời, lập hóa đơn điều chỉnh HĐ88 cho HĐ82 do sai đơn giá – Điều chỉnh tăng 5.5 triệu.

Ngày 10/06, kế toán lập tờ khai thuế GTGT lần đầu –  Kỳ khai thuế tháng 5. Cách xử lý số liệu trên bảng kê HHDV bán ra như sau:

  • Hóa đơn gốc HĐ81 (HĐ hủy): Kê lên bảng kê với số tiền bằng 0
  • Hóa đơn gốc HĐ82 (HĐ bị điều chỉnh): Kê đúng giá trị doanh thu chưa thuế là 10 triệu, Tiền thuế GTGT là 1 triệu.
  • Hóa đơn thay thế HĐ83: Kê đúng số tiền là 16.5 triệu.
  • Hóa đơn điều chỉnh HĐ88: Kê phần chênh lệch tăng là 5.5 triệu.

Cách thực hiện trên phần mềm:

 • Khi lập tờ khai thuế GTGT lần đầu, trên giao diện bảng kê hóa đơn HHDV bán ra, nhấn Chọn HĐ thay thế/điều chỉnh. Tại đây người dùng tiếp tục:
  • Chọn phạm vi tìm kiếm hóa đơn. Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các hóa đơn thay thế/điều chỉnh cần lấy lên tờ khai.
  • Nhấn Đồng ý

 • Chương trình tự động lấy lên số liệu liên quan đến từng loại hóa đơn như sau:
  • Lấy lên hóa đơn gốc bị hủy có số tiền bằng 0. Đồng thời cũng lấy lên hóa đơn thay thế cho hóa đơn này thể hiện đầy đủ giá trị tiền và nội dung ghi chú “Thay thế cho hóa đơn…”
  • Lấy lên đầy đủ giá trị của hóa đơn bị điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh như bình thường.

CÁCH 2: Kê hóa đơn sai sót (HĐ gốc) lên tờ khai lần đầu, kê hóa đơn thay thế/điều chỉnh vào tờ khai bổ sung

Cùng ví dụ trên:

Ngày 31/05, phát sinh hóa đơn gốc số HĐ81 và HĐ82 – Cùng số tiền 11 triệu (gồm VAT 10%). Đến ngày 05/06, kế toán phát hiện HĐ81 và HĐ82 sai sót. Kế toán hủy HĐ81và lập hóa đơn thay thế HĐ83 – Số tiền đúng 16.5 triệu (gồm VAT 10%). Đồng thời, lập hóa đơn điều chỉnh HĐ88 cho HĐ82 do sai đơn giá – Điều chỉnh tăng 5.5 triệu.

Ngày 10/06, kế toán lập tờ khai thuế GTGT kỳ tháng 5: Kê hóa đơn sai sót (HĐ gốc) lên tờ khai lần đầu, kê hóa đơn thay thế/điều chỉnh vào tờ khai bổ sung.

Cách xử lý số liệu trên bảng kê thuế GTGT lần đầu và Tờ khai bổ sung kỳ tháng 5 như sau:

 • Tờ khai thuế GTGT lần đầu: Kê lên bảng kê đúng số tiền trên cả 2 hóa đơn HĐ81 và HĐ82 (Số tiền 11 triệu)
 • Tờ khai bổ sung thuế GTGT: Căn cứ vào HĐ thay thế/điều chỉnh, kế toán chỉnh sửa lại các chỉ tiêu liên quan trên tờ khai bổ sung cho chính xác.

Cách thực hiện trên phần mềm:

1. Kê hóa đơn gốc (HĐ có sai sót) lên bảng kê bán ra của tờ khai thuế GTGT lần đầu

 • Trên bảng kê HHDV bán ra, chương trình đang lấy lên số liệu như sau:
  • Lấy lên hóa đơn sai sót (HĐ gốc bị hủy) với số tiền bằng 0. Đồng thời cũng lấy lên hóa đơn thay thế cho hóa đơn này thể hiện đầy đủ giá trị tiền và nội dung ghi chú “Hóa đơn thay thế cho HĐ số…”
  • Lấy lên đầy đủ giá trị của hóa đơn bị điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh như bình thường.

 • Như vậy, người dùng cần nhập tay lại đúng số tiền trên HĐ đối với hóa đơn sai sót (HĐ bị thay thế).

2. Lập tờ khai bổ sung – Điều chỉnh lại các chỉ tiêu trên tờ khai cho chính xác.

 • Trên giao diện lập tờ khai bổ sung, người dùng nhấn Xem HĐ điều chỉnh/thay thế để xem nhanh số liệu cần kê khai bổ sung/điều chỉnh trên chỉ tiêu [32], [33] liên quan.

 • Từ đó, điều chỉnh lại các chỉ tiêu trên tờ khai cho chính xác.

Khảo sát: sau khi đọc và thực hiện theo tài liệu, Anh/Chị vui lòng cho MISA biết có xử lý được vấn đề theo tài liệu này không, qua khảo sát nhanh Tại đây

Cập nhật 1 Tháng Tư, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan